Odkazy pre:

Trestné právo

Trestné právo patrí medzi odvetvia verejného práva, ktoré chráni významné spoločenské vzťahy pred protiprávnym konaním tým, že určuje, čo je trestný čin, stanovuje podmienky trestnej zodpovednosti a aj beztrestnosti, druhy sankcií, spôsob ich ukladania a výkonu.

Po prevzatí zastupovania poskytujeme klientom v trestnom konaní kvalifikovanú obhajobu. Obvineného zastupujeme v prípravnom konaní (t.j. v predsúdnom konaní), v súdnom konaní ako i vo vykonávacom konaní. Splnomocnenie na zastupovanie obvineného je možné udeliť i rodinnými príslušníkmi. 

V oblasti trestného práva poskytujeme pre našich klientov nasledovné služby:

  • zastupovanie obvineného a obžalovaného  obhajcom v trestnom konaní, 
  • žiadosť o podmienečné prepustenie odsúdeného, žiadosť o milosť, žiadosť o zahladenie odsúdenia, žiadosť o rozhodnutie o osvedčení, 
  • vypracovanie a podanie trestných oznámení, návrhov, žiadostí, sťažností, odvolaní, dovolaní, návrhov na obnovu konania, návrhov na mimoriadne dovolanie, 
  • zastupovanie poškodeného (poškodených) advokátom v trestnom konaní, uplatňovanie škody,
  • právne konzultácie a poradenstvo.