Odmena

Právne predpisy upravujúce poskytovanie právnych služieb nedovoľujú uvádzať pri verejnom informovaní o výkone advokácie žiadne konkrétne údaje o cenách, preto bližšie informácie je možné získať priamo v našej advokátskej kancelárii.

Obvykle sa pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb dohodne advokátska kancelária s klientom na zmluvnej odmene individuálne v závislosti od povahy a náročnosti danej veci, prípadne ďalších okolností prípadu, a to jedným z nasledovných štandardných spôsobov:

  • hodinová odmena – určená podľa počtu hodín potrebných na vybavenie veci a dohodnutej hodinovej sadzby,
  • paušálna odmena – pevne stanovená (dojednaná) odmena, a to buď:
  • za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas (obvykle mesačná paušálna odmena za štandardné právne služby bez ohľadu na ich časový rozsah), za úplné vybavenie konkrétnej veci,
  • podielová odmena – dohodnutá vo forme podielu na hodnote veci (ktorá je spravidla predmetom súdneho, či iného konania), ak je výsledok konania podľa okolností prípadu veľmi neistý, pričom prináleží advokátovi len v prípade úspechu v danej veci,
  • tarifná odmena – stanovená postupom uvedeným vo vyhláške, a to na základe počtu vykonaných úkonov právnej služby a tzv. základnej sadzby tarifnej odmeny, ktorá je určená buď podľa hodnoty veci alebo iným spôsobom v závislosti od druhu poskytovaných právnych služieb,
  • kombinovaná odmena – kombinácia vyššie uvedených foriem odmeňovania, ak je vhodná vzhľadom na konkrétnu povahu poskytovaných právnych služieb.