Odmena

Právne predpisy upravujúce poskytovanie právnych služieb nedovoľujú uvádzať pri verejnom informovaní o výkone advokácie žiadne konkrétne údaje o cenách, preto bližšie informácie je možné získať priamo v našej advokátskej kancelárii.

Obvykle sa pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb dohodne advokátska kancelária s klientom na zmluvnej odmene individuálne v závislosti od povahy a náročnosti danej veci, prípadne ďalších okolností prípadu, a to jedným z nasledovných štandardných spôsobov:

  • hodinová odmena – určená podľa počtu hodín potrebných na vybavenie veci a dohodnutej hodinovej sadzby,
  • paušálna odmena – pevne stanovená (dojednaná) odmena, a to buď:
  • za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas (obvykle mesačná paušálna odmena za štandardné právne služby bez ohľadu na ich časový rozsah), za úplné vybavenie konkrétnej veci,
  • podielová odmena – dohodnutá vo forme podielu na hodnote veci (ktorá je spravidla predmetom súdneho, či iného konania), ak je výsledok konania podľa okolností prípadu veľmi neistý, pričom prináleží advokátovi len v prípade úspechu v danej veci,
  • tarifná odmena – stanovená postupom uvedeným vo vyhláške, a to na základe počtu vykonaných úkonov právnej služby a tzv. základnej sadzby tarifnej odmeny, ktorá je určená buď podľa hodnoty veci alebo iným spôsobom v závislosti od druhu poskytovaných právnych služieb,
  • kombinovaná odmena – kombinácia vyššie uvedených foriem odmeňovania, ak je vhodná vzhľadom na konkrétnu povahu poskytovaných právnych služieb.

chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet woolrich outlet woolrich outlet peuterey outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet max maillot max maillot max maillot max maillot max maillot hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online