Občianske právo

Občianske právo patrí medzi odvetvia práva, ktoré všeobecne upravuje majetkové vzťahy a s nimi súvisiace osobné a osobno-majetkové vzťahy. Subjekty týchto vzťahov majú v právnej rovine rovnaké postavenie a dispozičnú autonómiu. 

V oblasti občianskeho práva poskytujeme nasledovné služby právnej pomoci: 

 • vymáhanie pohľadávok (žaloby, zastupovanie, poradenstvo), 
 • zastupovanie fyzických osôb a právnických osôb, 
 • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (vypracovanie zmlúv, konzultácie k zmluvám, zrušenie spoluvlastníctva, vyporiadanie spoluvlastníctva, zastupovanie v konaní), 
 • zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (konzultácie k zmluvám, vypracovanie zmlúv, zrušenie spoluvlastníctva, vyporiadanie spoluvlastníctva, zastupovanie v konaní),
 • prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zámenné zmluvy a iné), zastupovanie v katastrálnom konaní,
 • zabezpečenie záväzkov – záložné zmluvy, ručenie, zabezpečovací prevod práva a iné,
 • neplatnosť právnych úkonov – jednostranných (napr. neplatnosť výpovede, závetu, vydedenia), dvojstranných (napr. zmluva, dohoda),
 • zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie (žaloby, zastupovanie),
 • vypracovanie zmlúv podľa Občianskeho zákonníka (zmluvy o budúcej zmluve, kúpne zmluvy, darovacie, zámenné, zmluvy o dielo, o pôžičke, o    výpožičke, nájomné, príkazné, o preprave, sprostredkovateľské, a iné),
 • susedské spory (pozemky, nehnuteľnosti, hnuteľné veci a iné),
 • ochrana vlastníckeho práva (žaloby, zastupovanie v konaní),
 • vydržanie nehnuteľnosti, hnuteľných vecí (žaloby, zastupovanie),
 • dedenie (poradenstvo, žaloby, zastupovanie v dedičskom konaní),
 • ochrana spotrebiteľa,
 • ochrana osobnosti (žaloby o upustenie od neoprávnených zásahov, odstránenie následkov, o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch),
 • postúpenie pohľadávok, prevzatie dlhu, pristúpenie k záväzku, odkupovanie pohľadávok podľa občianskeho práva,
 • zastupovanie v exekučnom konaní,
 • zastupovanie v konaní o náhradu škody spôsobenej orgánom štátnej správy.

chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet woolrich outlet woolrich outlet peuterey outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet max maillot max maillot max maillot max maillot max maillot hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online