Občianske právo

Občianske právo patrí medzi odvetvia práva, ktoré všeobecne upravuje majetkové vzťahy a s nimi súvisiace osobné a osobno-majetkové vzťahy. Subjekty týchto vzťahov majú v právnej rovine rovnaké postavenie a dispozičnú autonómiu. 

V oblasti občianskeho práva poskytujeme nasledovné služby právnej pomoci: 

 • vymáhanie pohľadávok (žaloby, zastupovanie, poradenstvo), 
 • zastupovanie fyzických osôb a právnických osôb, 
 • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (vypracovanie zmlúv, konzultácie k zmluvám, zrušenie spoluvlastníctva, vyporiadanie spoluvlastníctva, zastupovanie v konaní), 
 • zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (konzultácie k zmluvám, vypracovanie zmlúv, zrušenie spoluvlastníctva, vyporiadanie spoluvlastníctva, zastupovanie v konaní),
 • prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zámenné zmluvy a iné), zastupovanie v katastrálnom konaní,
 • zabezpečenie záväzkov – záložné zmluvy, ručenie, zabezpečovací prevod práva a iné,
 • neplatnosť právnych úkonov – jednostranných (napr. neplatnosť výpovede, závetu, vydedenia), dvojstranných (napr. zmluva, dohoda),
 • zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie (žaloby, zastupovanie),
 • vypracovanie zmlúv podľa Občianskeho zákonníka (zmluvy o budúcej zmluve, kúpne zmluvy, darovacie, zámenné, zmluvy o dielo, o pôžičke, o    výpožičke, nájomné, príkazné, o preprave, sprostredkovateľské, a iné),
 • susedské spory (pozemky, nehnuteľnosti, hnuteľné veci a iné),
 • ochrana vlastníckeho práva (žaloby, zastupovanie v konaní),
 • vydržanie nehnuteľnosti, hnuteľných vecí (žaloby, zastupovanie),
 • dedenie (poradenstvo, žaloby, zastupovanie v dedičskom konaní),
 • ochrana spotrebiteľa,
 • ochrana osobnosti (žaloby o upustenie od neoprávnených zásahov, odstránenie následkov, o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch),
 • postúpenie pohľadávok, prevzatie dlhu, pristúpenie k záväzku, odkupovanie pohľadávok podľa občianskeho práva,
 • zastupovanie v exekučnom konaní,
 • zastupovanie v konaní o náhradu škody spôsobenej orgánom štátnej správy.