Odkazy pre:

Obchodné právo

V našej advokátskej kancelárii v oblasti obchodného práva poskytujeme tieto právne služby: 

 • zastupovanie v obchodno-právnych sporoch a právne poradenstvo,
 • správa a riešenie komplexnej právnej agendy obchodnej spoločnosti, obchodno – právne poradenstvo a zastupovanie pre právnické osoby a fyzické osoby,
 • založenie s.r.o. a iných obchodných spoločností (verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti a družstva),
 • zmeny v zapísaných údajoch o obchodných spoločnostiach v Obchodnom registri (napr.: zmeny obchodného mena, zmena sídla, zmena štatutárneho orgánu, zmeny spoločníkov, zmeny a doplnenie predmetov podnikania, prevody obchodných podielov, zmeny právnej formy a iné),
 • zrušenie s.r.o. a iných spoločností, zlúčenie, rozdelenie a likvidácia obchodných spoločností a družstva,
 • vymáhanie pohľadávok (žaloby, zastupovanie, poradenstvo),
 • náhrada škody a vydanie bezdôvodného obohatenia (žaloby, zastupovanie),
 • odstúpenie od zmluvy (poradenstvo, zastupovanie),
 • vypracovanie obchodných zmlúv a odborné konzultácie k obsahu zmlúv podľa Obchodného zákonníka (kúpna zmluva, zmluva o dielo, licenčná zmluva, úverová zmluva, mandátne zmluvy, prepravné zmluvy, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o tichom spoločenstve a iné),
 • ochrana obchodného mena a obchodného tajomstva (žaloby o zdržanie sa konania, o odstránenie závadného stavu, o vydanie bezdôvodného obohatenia, o náhradu škody, zastupovanie a poradenstvo) podľa Obchodného zákonníka,
 • zastupovanie v exekučnom konaní,
 • zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní.